ഇന്നവൾക്കു ഷവറിൽ തന്നെ കുളിക്കണമെന്നു ഒറ്റ വാശി

Share is caring

#TopPhotos

ഇന്നവൾക്കു ഷവറിൽ തന്നെ കുളിക്കണമെന്നു ഒറ്റ വാശി… കൂടുതൽ ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നില്ല, ഒരെണ്ണം അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കി…
_ Amol Sreedhar


Share is caring

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *