ലാത്തിചാര്‍ജും ഭീകരതയുമില്ലാതെ ഭൂരഹിത കര്‍ഷകരോട് നീതിപുലര്‍ത്താന്‍ കേരളാ സര്‍ക്കാരിന് കഴിയുമോ?

വിവിധ തരം പദ്ധതികള്‍ക്കായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഇടത് സര്‍ക്കാര്‍ ചെയ്യുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ലാത്തി ചാര്‍ജും ഭീകരതയുമെല്ലാം ആവശ്യം പോലെ അഴിച്ചുവിടുന്നുണ്ട്… മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കര്‍ഷക സമരം സര്‍ക്കാരുമായുള്ള ചര്‍ച്ചയെ

Read more