ആദിവാസി ഊരുകളിൽ കുടിവെള്ളവും കക്കൂസും എത്തിക്കില്ലെങ്കിലും പോലീസിന്‍റെ പെട്ടി കൃത്യമായി എത്തുന്നുണ്ട്

#TopPhotos ആദിവാസി ഊരുകളിൽ കുടിവെള്ളവും കക്കൂസും എത്തിക്കില്ലെങ്കിലും പോലീസിന്‍റെ പെട്ടി കൃത്യമായി എത്തുന്നുണ്ട്. പനമരം പറക്കുനിപൊയില്‍ നിന്നും. _ മുഹമ്മദ് മിറാഷ്

Read more

ഈ വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഇനിയെല്ലാം ഒന്നിൽനിന്ന് തുടങ്ങണം

ചേന്ദമംഗലത്തെ പാലിയംനടയിൽ പച്ചക്കറിക്കട നടത്തുന്ന ബേബിച്ചേട്ടൻ, ജൈവ പച്ചക്കറിക്കട എന്നുള്ള ബോർഡൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അവിടെയുള്ളതിലേറെയും നാട്ടിലെ കർഷകരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ശേഖരിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളായിരുന്നു. വേനലാകുമ്പോൾ വൈക്കോലിനുള്ളിൽവെച്ച് പാകപ്പെടുത്തുന്ന

Read more

വേയ്സ്റ്റ് തള്ളാനുള്ള ഒരിടമല്ല ആദിവാസി ഊരുകള്‍

#TopPhotos വേയ്സ്റ്റ് തള്ളാനുള്ള ഒരിടമല്ല ക്യാമ്പുകളും ആദിവാസി ഊരുകളും എന്നറിയുക… നിലമ്പൂർ ഇടിവണ്ണ ഊരിൽ ഒരു സംഘടന നൽകിയ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ! (സംഘടന ഏതെന്ന് വ്യക്തമല്ല)

Read more