ഹിന്ദുത്വ ഫാസിസ്റ്റുവിരുദ്ധ പ്രചരണജാഥ നിരീക്ഷിക്കാൻ തണ്ടർബോൾട്ടും

#TopPhotos ഹിന്ദുത്വ ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ പ്രചരണജാഥ നിരീക്ഷിക്കാൻ തണ്ടർബോൾട്ടും. ഇതാണ് കപട ഇടതിന്റെ തനിനിറം, വയനാട്. _ സി പി റഷീദ് ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന് ഡൈനാമിറ്റ് വെക്കാൻ ആഹ്വാനം

Read more