കെ എൻ രാമചന്ദ്രനും തിരുത്തൽവാദ കീറാമാറാപ്പും

_ സി പി ജിഷാദ് ഇന്ത്യൻ വിപ്ലവ രാഷ്ട്രീയത്തിനേറ്റ അപകടകരമായ ഇടതു വ്യതിയാനമാണ് മാവോയിസം. ആത്മനിഷ്ഠവും അതിസാഹസികവുമായ ഒരു നിഷേധപാതയാണത്. ഇങ്ങനെയെല്ലാം തീർച്ചപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് മാവോയിസ്റ്റ് വിപ്ലവ

Read more