ഇത് തികച്ചും ഒരു മുസ്‌ലിം പ്രശ്നം തന്നെയാണ്; ജോളി ചിറയത്ത്

“മുസ്‌ലിം സ്വത്വത്തിലുള്ളവർക്ക് ആധിയെടുത്ത് തെരുവുകളിൽ ഇരിക്കേണ്ടി വരികയും മനുഷ്യത്വ രാഷ്ട്രീയ ധാർമ്മികതയുടെ പുറത്ത് ഐക്യപ്പെട്ട് മറ്റു മതസ്ഥർക്ക് വീടുകളിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തികച്ചും ഒരു മുസ്‌ലിം

Read more