സർക്കാർ പരസ്യം നോക്കിയാണോ 52 കൊല്ലം പത്രം അച്ചടിച്ചത്‌ എന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾക്ക്‌ ഇനി പ്രസക്തിയില്ല

തേജസിനു പിന്നാലെ ബംഗാളിലെ സി പി ഐ മുഖപത്രം “കാലാന്തർ” പ്രസിദ്ധീകരണം അവസാനിപ്പിയ്ക്കുന്നു. 52 വർഷം പഴക്കമുള്ള ദിനപ്പത്രം നവംബർ ഒന്ന് മുതലാണു പ്രസിദ്ധീകരണം നിർത്തുന്നത്‌. സാമ്പത്തിക

Read more