ഡിസേബിള്‍ഡ് വ്യക്തികളുടെ നേട്ടങ്ങളുടെ വാര്‍ത്തകള്‍ മാധ്യമങ്ങളില്‍ എങ്ങനെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാം?

ഡിസേബിള്‍ഡ് വ്യക്തികളുടെ നേട്ടങ്ങളുടെ വാര്‍ത്തകള്‍ മാധ്യമങ്ങളില്‍ എങ്ങനെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാം? People With Disability Organization, Australiaയുടെ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പങ്കുവെക്കുന്നു: 1. മനുഷ്യരുടെ പലതരപ്പെട്ട സവിശേഷതകളില്‍, അവസ്ഥകളില്‍

Read more