ഈ ദലിത് ലക്ഷങ്ങളെ ഇന്ന് കണ്ടവരുണ്ടോ?

ദലിതുകൾ ഹിന്ദുക്കളാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് തങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രം തകർത്തതിനെതിരെ ദലിതുകൾ നടത്തിയ ഈ ഉജ്വല സമരത്തെ എത്ര മാധ്യമങ്ങൾ ഇന്ന് ജനങ്ങളിലെത്തിച്ചു… ഹസനുൽ ബന്ന ദലിതുകൾ

Read more