സിറോ മലബാർസഭക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഹിന്ദുത്വര്‍ ചുട്ടുകൊന്ന ഗ്രഹാം സ്റ്റെയിൻസിനെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും

സിറോ മലബാർസഭ എന്തിനാണ് ഹിന്ദുത്വ ഫാഷിസത്തോടൊപ്പം ഒട്ടിനിൽക്കാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നത് ? ലൗ ജിഹാദ് കേരളത്തിൽ ഇല്ലായെന്നും സംഘ് പരിവാർ സൃഷ്ടിയാണെന്നും സ്ഫടിക സമാനം തെളിഞ്ഞതല്ലേ ?

Read more