ബോസ്റ്റൺ മാരത്തോണില്‍ പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമേ പങ്കെടുക്കാവൂ എന്നായിരുന്നു ആചാരം! കാതറിൻ ആചാരം തെറ്റിച്ച് ഓടി

#TopFacebookPost 1967- ബോസ്റ്റൺ മാരത്തോൺ! പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമേ പങ്കെടുക്കാവൂ. അതായിരുന്നു അവിടത്തെ ആചാരം ! അന്നുപക്ഷേ, കാതറിൻ സ്വൈറ്റ്സർ എന്ന യുവതി ആചാരം തെറ്റിച്ച് ഓടി. അവിടത്തെ

Read more