സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വില അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അൻസാർ നദ്‌വിയോട് ചോദിക്കണം

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വില അറിയണമെങ്കിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ജയിലിൽ കിടക്കണം. മതിൽക്കെട്ടിനകത്തു നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ശുദ്ധവായു ശ്വസിക്കാൻ അതിലുളളവർ എന്തു മാത്രം കൊതിക്കുന്നുണ്ടെന്നറിയാമോ ? തിരിച്ചു പോവേണ്ടി

Read more