വിനാശത്തിലൂടേ മാത്രമേ നമുക്ക് വികസനമുണ്ടാവുകയുള്ളോ ?

ഇങ്ങനെ വഴി മാറ്റി ടവർ ഉയർത്തി, സസ്യസമൃദ്ധിയേയും ജന്തുജീവികളേയും ഒടുക്കി വിനാശത്തിലൂടേ മാത്രമേ നമുക്ക് വികസനമുണ്ടാവുകയുള്ളോ ? നമ്മൾ എന്താണിങ്ങനെ ? മനുഷ്യരെ തകർത്തു തരിപ്പണമാക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റിന്

Read more