ഇന്ത്യന്‍ ജുഡീഷ്യറിയുടെ ദലിത് വിവേചനങ്ങള്‍

ഫാഷിസ്റ്റ് കാലഘട്ടത്തിൽ സവർണ്ണ സ്വരൂപങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് ഒരു പുതിയ കാര്യമല്ല. കാരണം പൂർവ്വകാല മിത്തുകളിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുക എന്നത് ഫാഷിസത്തിന്‍റെ മുഖമുദ്രയാണ്. ‘കർണാടക രാഗത്തിലുള്ള ചിദംബരേഷിന്‍റെ ‘വെജിറ്റേറിയൻ

Read more