കർഷക ലോം​ഗ് മാർച്ച് നടത്തിയവർ കാണുന്നില്ലേ തൊവരിമലയിൽ ആദിവാസികളെ ആട്ടിയോടിക്കുന്നത്?

തൊവരിമല ആദിവാസി ഭൂസമരം അടിച്ചമർത്തുന്ന എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാർ നടപടി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊണ്ട്, ഇന്ത്യയിൽ സമീപകാലത്ത് നടന്ന കർഷക ലോം​ഗ് മാർച്ചിന് നേതൃത്വം നൽകിയ കിസാന്‍സഭ നേതാവും സി.പി.എം

Read more