കൊലയാളികളെ അറസ്റ്റു ചെയ്യണമെന്ന് സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ യുഎപിഎയും ജയിലും

ഇത്ര കടുത്ത മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനവും ഭരണകൂട ഭീകരതയും അരങ്ങേറിയിട്ടും നിശബ്ദമായിരിക്കുകയും ഈ അടിച്ചമർത്തലിനെ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകരും ജനാധിപത്യവാദികളും ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിയമ ലംഘനങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് പകരുകയും ചെയ്യുന്നു…

Read more