ഹോമോഫോബിക്ക് സമൂഹത്തിൽ അഭിമാനിയായ മുസ്‌ലിം ഗേ ആയി ജീവിക്കാൻ അല്ലാഹു കരുത്ത് തന്നു

ഗേ ആയി എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച അല്ലാഹു, എന്നെ മോശമായി കരുതുന്ന ഒരു ഹോമോഫോബിക്ക് സമൂഹത്തിനു മുന്നിൽ യാതൊരു ക്ഷമാപണവും കൂടാതെ സ്വയം തുറന്ന് പറഞ്ഞു ഒരേ സമയം

Read more