മൂടിവെക്കപ്പെടുന്ന വാർത്തകളുടെ ഒരു ചെറിയ ലിസ്റ്റ്

പ്രവീണ്‍ എസ്.ആര്‍.പി എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെയും രാജ്യത്തെയും മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് വാർത്ത ചാനലുകൾ, കുറച്ച് നാളുകളായി ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഇടപെടുന്നു എന്നതിന് ഉത്തരം തേടി ചെന്നാൽ

Read more