ആണവ നിരായുധീകരണവും കൊറോണ നിർവ്യാപനവും

കൊറോണാനന്തര ലോകം എങ്ങിനെയായിരിക്കും? ലോകം ഇന്ന് ഏറ്റവും ​ഗൗരവമായി ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതേപ്പറ്റിയാണ്. Buisness As Usual – BAU മനോഭാവത്തിലൂടെ ഇനിയും മുന്നോട്ടുപോകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ശാസ്ത്രലോകവും രാഷ്ട്രീയ

Read more