നിഗമനങ്ങളുടെ യുക്തിക്ക് അതീതമാവുന്ന സംഗീതം

ലതാ മങ്കേഷ്ക്കർ സംഘ് പരിവാർ സഹയാത്രികയായിരുന്നു എന്ന പേരിൽ സോഷ്യൽമീഡിയയിൽ ചർച്ച നടക്കുകയാണ്. ലതാ മങ്കേഷ്ക്കർ സംഘ് പരിവാർ ആണെന്ന് അവർ ബിജെപി രാജ്യസഭാഗം ആയതുതൊട്ട് പൊതുവെ

Read more