നമുക്ക് നേരിടേണ്ടത് മായാ ശത്രുക്കളെയല്ല

ഒരിക്കലും പാഠശാലകൾ ജനാധിപത്യത്തിന്‍റെ പരിശീലനകളരി ആയിരുന്നിട്ടില്ല. 1970-80 കാലഘട്ടം കാമ്പസുകളില്‍ സര്‍ഗാത്മകമായ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ വാലായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകള്‍ കാമ്പസുകളെ

Read more