പരമ്പരാഗതമല്ലാത്ത പ്രണയത്തിന്റെ കിക്കോഫ്

2022 ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് ഖത്തർ എഡിഷനിൽ രാഷ്ട്രീയമായി ഐക്യദാർഢ്യം തോന്നുന്നത് ഫ്രാൻസിന്റെ കളിക്കാരൻ എംബാപ്പെയോടാണ്. അത് ഏതൊരു പ്രണയത്തിലുമുള്ള സാംസ്കാരിക വ്യവഹാരത്തിലെ രാഷ്ട്രീയമാണ് കാരണം. എംബാപ്പെയുടെ

Read more