ഞങ്ങളുടെ യുദ്ധങ്ങൾക്കും ജീവിതങ്ങൾക്കും മുന്നിൽ രാമായണം ഒക്കെ എന്ത്?

ജാതി ഗുണ്ടകളുമായുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ, കൊലകൾ, റേപ്പുകൾ. ഇതിനോടൊക്കെ യുദ്ധം ചെയ്തു പഠിച്ച് ജോലിയും വാങ്ങി ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ യുദ്ധങ്ങൾക്കും ജീവിതങ്ങൾക്കും

Read more