ഭീകരമുദ്ര ചുമത്തി ഭരണകൂടം ഈ നിരപരാധികളെ 23 വര്‍ഷം തടവറയിലടച്ചു !

ഏത് ലോകത്താണിനി ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളിൽ പലരും മരിച്ചു. കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ ചിലരെല്ലാം നഷ്ടമായി. ജീവിത ചുറ്റുപാടുകൾ തകർന്നു. ഗനിയുടെ വാക്കുകൾക്ക് മുന്നിൽ നീതിപീഠത്തിനോ, നിയമ

Read more