മഹാമാരിയിലും ചൂഷണത്തിനും കൊള്ളലാഭത്തിനുമുള്ള മുതലാളിത്തത്തിന്‍റെ ദയ

Disaster Capitalism എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരേർപ്പാടാണ് ദുരന്തകാലങ്ങളിലെ മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ദയ. ഏതു പ്രകൃതിക്ഷോഭവും മഹാമാരിയും യുദ്ധവും ചൂഷണത്തിനും കൊള്ളലാഭത്തിനുമുള്ള ഏർപ്പാടാണ് അതിന്….

Read more