ബൊളീവിയയുടെ സ്വത്വവും സംസ്കാരവും മുറുകെ പിടിക്കുന്നവർ

“വരൾച്ചയെ നേരിടാനാവാതെ നാടുവിട്ടു പോയവരുണ്ട്. അവരുടെ തകർന്ന വീടുകളും തരിശായ കൃഷിയിടങ്ങളും അവശേഷിച്ചവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളും ദൃശ്യതലത്തിലുണ്ട്. മൃഗബലിയുണ്ട്. കാത്തിരിപ്പുണ്ട്. കഴുകൻ വന്നിറങ്ങുന്ന മരണദൂതിന്റെ ഞെട്ടലുകളുണ്ട്. രോഗങ്ങളും ഏകാന്ത

Read more