രാഷ്ട്രീയക്കാരിൽ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളുടെ ജീവിതം

പട്ടാള ഭരണത്തിനെതിരെ ആയുധമെടുത്ത് പോരാടിയ ഇടതുപക്ഷ ഗറില്ലയായി രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം ആരംഭിച്ച Jose Mujica. ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടിയതിന് തന്റെ ആയുസിന്റെ 12 വർഷക്കാലം ജയിലിൽ ക്രൂരമായ

Read more