വ്യാജരേഖകൾ ചമച്ച് 14,000 ജ്യൂതരെ വംശഹത്യയില്‍ നിന്നും രക്ഷിച്ച ഒരു മനുഷ്യന്‍റെ കഥ

ഒരു മണിക്കൂറിൽ 30 വ്യാജ രേഖകളുണ്ടാക്കാനാവും, അത്രയും സമയം ഞാൻ ഉറങ്ങിയാൽ 30 പേർ മരിക്കും… _ അഡോൾഫോ കമിൻസ്കി യുദ്ധങ്ങളിൽ നിന്നും വംശഹത്യകളിൽ നിന്നും സാധാരണക്കാരെ

Read more