കോടതിയാണോ ഒരു മതത്തിന്റെ അവിഭാജ്യഘടകം എന്തെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്?

പുറത്ത് നിന്നുള്ള, മുകളിൽ നിന്നുള്ള ഈ പരിഷ്കരണ ശ്രമങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായി ഇസ്‌ലാമിനകത്തെ ആഭ്യന്തര വൈവിധ്യങ്ങൾ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുകയും ഗവേഷണാത്മകത ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുമോ എന്ന ആശങ്ക അസ്ഥാനത്തല്ല… അഡ്വ

Read more