പുതിയ പട്ടാള നയത്തിനെതിരെ യുവജനങ്ങൾ

മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാരിന്റെ നയപ്രകാരം പോലീസിൽ പുതിയതായി ആൾക്കാരെ എടുക്കുമ്പോൾ വിമുക്തഭടൻമാർക്ക് 10 ശതമാനം സംവരണം നൽകണം. ഇക്കഴിഞ്ഞ പോലീസ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ് കണക്കനുസരിച്ച് ജോലി കിട്ടേണ്ടിയിരുന്നത് 600 വിമുക്തഭടന്മാർക്കായിരുന്നു.

Read more