‘മാതൃഭൂമി’ ബഹിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ട് കെ അജിത പത്രാധിപര്‍ക്ക് എഴുതിയ കത്ത്

പ്രിയ മാതൃഭൂമി പത്രാധിപർക്ക്, കേരളത്തിലെ അസംഖ്യം മാതൃഭൂമി വായനക്കാരിലൊരാൾ എന്ന നിലയിലാണ് ഈ കത്ത്. ഞാൻ കോഴിക്കോട് ജനിച്ചുവളർന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ

Read more