‘മാതൃഭൂമി’ ബഹിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ട് കെ അജിത പത്രാധിപര്‍ക്ക് എഴുതിയ കത്ത്

പ്രിയ മാതൃഭൂമി പത്രാധിപർക്ക്, കേരളത്തിലെ അസംഖ്യം മാതൃഭൂമി വായനക്കാരിലൊരാൾ എന്ന നിലയിലാണ് ഈ കത്ത്. ഞാൻ കോഴിക്കോട് ജനിച്ചുവളർന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ

Read more

കമൽ റാമിനെ ഉന്നംവെക്കുന്നവരുടെ അജണ്ടയിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്

#FbToday 86 വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് 1932 ലാണ് മാതൃഭൂമി വാരിക പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ പത്തമ്പത് വർഷക്കാലത്തെയെങ്കിലും മാതൃഭൂമി വായനാനുഭവം നിങ്ങളിൽ പലർക്കുമുണ്ടാവും. അതിന്റെ പാതിയും എനിക്ക്

Read more