ഈ പ്രത്യേക സാമൂഹികാവസ്ഥയെ അതിജീവിക്കാൻ ദലിത് സ്ത്രീക്ക് സൂപ്പർവുമൺ ആയേ പറ്റൂ

പലതരത്തിൽ പെട്ട മൂലധനമില്ലായ്മയും വിഭവങ്ങളുടെ ലഭ്യതക്കുറവും കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഉള്ള ഈ പ്രത്യേക സാമൂഹിക യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ അതിജീവിക്കാൻ സൂപ്പർ വുമൺ ആയേ പറ്റൂ. ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞോണ്ട്

Read more

ഞങ്ങളോട് വോട്ടു ചോദിക്കാന് ഉളുപ്പില്ലേ സഖാക്കളേ ?

#Election എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം ശരിയാക്കാൻ നടക്കുന്ന നിങ്ങടെ സർക്കാരിന് ആദിവാസികൾടേം ദളിതർടേം ഒന്നും ശരിയാകണ്ട എന്ന് തോന്നുന്നത് ? അലീന ആകാശമിഠായി കേരളത്തിലെ കമ്മികളോടാണ്, ഏത് മുതലാളിത്തത്തിനെതിരെയാണ് നിങ്ങളുടെ

Read more