ഇന്ത്യൻ കർഷകരുടെ പ്രസ്താവന

കർഷക ഐക്യദാർഢ്യ സംഘടനകളോടും കോർപ്പറേറ്റ് വിരുദ്ധ സം​ഘടനകളോടും അഖിലേന്ത്യാ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു… _ ഇന്ത്യൻ കർഷകരുടെ പ്രസ്താവന; * പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും

Read more