മോദി ഭരണം; അനിൽ അംബാനി 46,000 കോടി രൂപയുടെ കടക്കെണിയിൽ

അനിൽ അംബാനിയുടെ റിലയൻസ് കമ്യൂണിക്കേഷൻസ് 46,000 കോടി രൂപയുടെ കടക്കെണിയിൽ പെട്ട് തകർച്ചയെ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ തന്നെ റിലയൻസിന്റെ മറ്റൊരു സ്ഥാപനം കൂടി കടക്കെണിയിൽ പെട്ട് ഇൻസോൾവൻസി നടപടികളെ

Read more