അക്രമിസംഘത്തെയൊന്നും മടക്കി അയക്കുന്നില്ലല്ലോ അല്ലേ ?

ആദ്യത്തെ ആൾ ആക്ടിവിസ്റ്റ്. രണ്ടാമത്തെ ആൾ മുസ്ലീം (എല്ലാ മതക്കാർക്കും പോകാവുന്ന സ്ഥലമാണത്രേ. ) മറ്റൊരാൾക്ക് ഇരുമുടിക്കെട്ടില്ല. ചിലരുടെ പേരവർ മാറ്റുക പോലും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ അവസാനം

Read more