ചേർന്നു നടന്നിട്ടും രണ്ടു അപരിചിതരാണ് നമ്മളിപ്പോഴും

ചുണ്ടിനും ചുംബനത്തിനും ഇടയിലെ ദൂരം ചേർന്നു നടന്നിട്ടും രണ്ടു അപരിചിതരാണ് നമ്മളിപ്പോഴും _ അരുണ്‍ ജി എം Painting_ Soul Eom

Read more