ഒരാൾക്ക്‌ വേണ്ടി അവസാനത്തെ യാത്രാവചനം കുറിക്കുമ്പോൾ

ഒരാൾക്ക്‌ വേണ്ടി അവസാനത്തെ യാത്രാവചനം കുറിക്കുമ്പോൾ- അതും അയാൾക്ക്‌ വേണ്ടി ഇനി ഒരു പോസ്റ്റ്കാർഡ്‌ പോലും അയക്കാനില്ല എന്നിരിക്കെ- അർബൻ ഡിക്ഷ്ണറിയിൽ നിന്നും, ഇനി വല്യ ചരിത്ര

Read more