നോക്കി നീ വാതിൽക്കലാലേ ഒരു നോട്ടം പിന്നാലെ

“ഞെരിപിരിപനി വിരിയിലെത്ര കിടന്നു രാവത്ത് എരിപൊരിതനി വെയിലിലെത്ര നടന്നു ചൂടത്ത്… ” ‘തമാശ’ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ‘പാടി ഞാന്‍ മൂളക്കമാലേ…’ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പ്രണയഗാനത്തിലെ വരികൾ സംവിധായകൻ

Read more

ഒരാൾക്ക്‌ വേണ്ടി അവസാനത്തെ യാത്രാവചനം കുറിക്കുമ്പോൾ

ഒരാൾക്ക്‌ വേണ്ടി അവസാനത്തെ യാത്രാവചനം കുറിക്കുമ്പോൾ- അതും അയാൾക്ക്‌ വേണ്ടി ഇനി ഒരു പോസ്റ്റ്കാർഡ്‌ പോലും അയക്കാനില്ല എന്നിരിക്കെ- അർബൻ ഡിക്ഷ്ണറിയിൽ നിന്നും, ഇനി വല്യ ചരിത്ര

Read more