തീരദേശത്തെ ചൂളമടികളും ആക്രോശങ്ങളും ഉയര്‍ന്നിരുന്ന ചേരമാന്‍ ടാക്കീസിന്റെ കഥ

എറിയാട് ചേരമാൻ ടാക്കീസിന്റെ ഉൾവശം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരപൂർവ്വചിത്രം ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു ചങ്ങാതി അയച്ചു തന്നു. ചിത്രം കണ്ടപ്പോൾ ഏറെ ആഹ്ളാദവും അത്ഭുതവും തോന്നി. ആരവങ്ങളുയർന്ന  ഒരു

Read more