എന്നെ പോലുള്ള കറുത്ത ശരീരങ്ങളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന സി കെ ജാനു

#SelectedArticles സി കെ ജാനുവിനെ പോലൊരു സ്ത്രീ കേരള രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ? വയനാട്ടിലെ അടിയർ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച്, ഏഴാം വയസിൽ ഒരു സ്കൂൾ ടീച്ചറുടെ

Read more