കവിത മോഷണം; CIAയുടെ ഇടപെടൽ തള്ളിക്കളയാനാവില്ല

#FbToday ഈ വിഷയത്തിൽ CIAയുടെ ഇടപെടലും തള്ളിക്കളയാനാവില്ല, സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ ശബ്ദങ്ങളായ ഇടതു സാംസ്കാരിക ചേരിയെ ആദ്യം ദുർബലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വം ഓരോ നാട്ടിലും ഇതുവരെ

Read more