സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിന് പകരം കുത്തക മുതലാളിമാരുടെ പണം പിടിച്ചെടുക്കുക

ഈ അസാധാരണ സമയത്ത് അൾട്രാ റിച്ചിനെ ടാക്‌സ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം മാസ ശമ്പളക്കാരെ ടാക്‌സ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം എന്തിനാണ്? കേന്ദ്രസർക്കാരിനോട് അൾട്രാ റിച്ചിനെ ടാക്‌സ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള

Read more