ദ്വീപിലെ നിഷ്കളങ്ക ജനതയുടെ നന്മക്കായ് ഞങ്ങൾ വാർത്തകളെഴുതി

ലക്ഷദ്വീപിലെ പുതിയ സാഹചര്യത്തെ തുടർന്ന്, അവിടത്തെ ആദ്യ ഓൺലൈൻ മാധ്യമമായ www.dweepdiary.com – ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഫാഷിസ്റ്റ് ഭരണകൂടത്തിനെതിരായ വാർത്താലിങ്കുകൾ വിലക്കിയതിനെ കുറിച്ച് ദ്വീപ് ഡയറിയുടെ പ്രസ്താവന:

Read more