ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്ന സിഐഎയും ഫോർഡ് ഫൗണ്ടേഷനും

#Election സിഐഎ മുതൽ ഫോർഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ വരെ, മഹീന്ദ്ര മുതൽ ടാറ്റ വരെ, ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ, നമുക്ക് അവരോടെല്ലാം നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കാം… ജെയ്‌സൺ സി കൂപ്പർ

Read more