അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങളെ ക്രിമിനൽവൽക്കരിക്കുന്ന ‘സ്വകാര്യ അന്യായ ദേശീയത’

അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയനെതിരെ രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റം ചുമത്തി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനമാണ് ഈ കുറിപ്പിന് ആധാരം. അഡ്വ.

Read more