എന്‍റെ പിതാവ് ഗബ്രിയേല്‍ ഗാര്‍സിയ മാർക്വേസിന് ഒരു കത്ത്

ജീവിച്ചതല്ല ജീവിതം, നാം ഓർമ്മയിൽ വയ്ക്കുന്നതാണ്‌, പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നാം ഓർമ്മയിൽ വയ്ക്കുന്നതാണു ജീവിതം… _ ഗബ്രിയേല്‍ ഗാര്‍സിയ മാർക്വേസ് എന്‍റെ പിതാവ് ഗബ്രിയേല്‍ ഗാര്‍സിയ

Read more