നാസികൾ ആഘോഷിച്ച ‘ആര്യൻ മോഡൽ’ ഒരു ജൂത പെൺകുട്ടി !

ഗീബൽസിനെ പറ്റിച്ച ജർമ്മൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെയും ജൂതപെൺകുട്ടിയുടെയും കഥ… രജീഷ് പാലവിള നാസികൾ അവരുടെ സോ കോൾഡ് ആര്യനിസവുമായി ശക്തിപ്രാപിച്ച കാലത്ത് 1935ൽ ജർമ്മനിയിലെ ഒരു പ്രമുഖ മാഗസിനിൽ

Read more