മലപ്പുറത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്ലസ് വണ്ണിന് എവിടെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ?

സീറ്റുകൾ ലഭ്യമല്ലാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ തങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്വപ്നങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. ഇതിനു കാരണക്കാർ മാറിമാറി വന്ന ഭരണകൂടങ്ങൾ തന്നെയാണ്… മുഹമ്മദ് വഫ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷക്കാലമായി

Read more