അതെ, ഒരു യുദ്ധാവസ്ഥ തന്നെ ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട്

“ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളികളും ജനങ്ങളും, പ്രത്യേകിച്ച് ആദിവാസികളും അവരനുഭവിക്കുന്ന ചൂഷണത്തിൽ നിന്നോ കൊള്ളയിൽ നിന്നോ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയിട്ടില്ല…” _ ഹിമാൻശു കുമാർ, ഗാന്ധിയൻ 2022 ഓഗസ്റ്റ് 26-ന് ഗാന്ധിയനും

Read more

Yes, A State Of War Does Exist Today; Himanshu Kumar

Indian laborers and people especially the Adivasis have not gotten independence from exploitation and loot _ Himanshu Kumar On August

Read more