ഇന്ത്യയിലെ കോവിഡ് മരണ പട്ടികയിൽ ഇവരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണം

ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം എടുക്കുമ്പോൾ ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണം മൂലം കൊല്ലപ്പെട്ടവർ, ‘ഹിന്ദുത്വ കോവിഡ്’ കാരണം രക്തസാക്ഷികളായവർ, ഭരണകൂടത്തിന്റെ പിടിപ്പുകേട് കാരണം പട്ടിണി കിടന്നും ചികിത്സ

Read more